NASIL BAĞIŞ YAPABİLİRİM?

1 Yöntem Açıklaması
2 Yöntem Açıklaması
3 Yöntem Açıklaması

Eğer bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bizimle hemen iletişim kurunuz. Teşekkürler.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon 1: 0 000 000 00 00
Telefon 2: 0 000 000 00 00
Telefon 3: 0 000 000 00 00

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet  ve Düzensizliğin Önlenmesine  Dair  Kanun, Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü, Türkiye Yelken Federasyonu Talimatları ve diğer mevzuat kapsamında tüzel kişi sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü lisanslama, tescil, vize, kamp, yarışma vs. Federasyon yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde ve kayıtlamada kullanılma; Kulüp, idareci, antrenör, sporcu, yarışma ve faaliyet hayvanı, veli, vasi, temsilci, spor elemanı, üye, kurul üyesi vs. Federasyon ile ilgili kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres, fotoğraf, görüntü, ses ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; Federasyon ve/veya Federasyon takviminde bulunan yurtiçi ve yurtdışı müsabaka, seminer, kurs, eğitim gibi her türlü faaliyetlerde, Federasyon denetiminde tabi veya idaresindeki her türlü lisans, kategori, kademe sınav ve testlerinde ses ve görsel kayıt almak, bunları Federasyon yayın mecralarında yayınlamak, değerlendirmede kullanmak, disiplin ve faaliyet devamlılığı süreçlerinde değerlendirmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; Yelken sporu faaliyetleri ile ilgili her türlü duyuru ve tebliği yapmak, faaliyetlere davet etmek, Federasyon mobil ve/veya web yayın ve uygulamalarının tarafınızca kullanılmasını sağlamak, bu uygulamaları yönetmek, veri kaybını önlemek için kopyalama ve yedekleme yapmak, Federasyon görev ve yetkisi alanındaki konuları gerçekleştirme, yurtiçi ve yurtdışı faaliyet düzenini sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirleri alma, bilimsel ve akademik çalışmalarda şartlarına göre kullanımının sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

KVKK, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu 3289 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Federasyonun üyesi olduğu uluslararası üst birlikler; Spor otoritesi olan veri talep edebilecek kamu tüzel kişileri ve özel statülü tüzel kişilikler ( Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu); Federasyon Başkanı, Federasyon faaliyeti ve konu ile sınırlı olmak kaydı ile Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ve alt kurullar, Federasyon yasal temsilcileri, ilini ilgilendirmesi kaydı ile Federasyon İl Temsilcileri; Federasyon faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum ve kuruluşlar, sponsorlarımız ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; 

Federasyon merkezi, İl Temsilcilikleri, İrtibat Büroları, Komisyon, Komite ve Kurul toplantı mahalleri ile Federasyon faaliyet mahalleri, Federasyon stand ve resepsiyonları, internet sitesi, e-posta, faks, mobil site ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belge kişisel veriyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda toplanabilmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni’nde” belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; 

Federasyona başvurarak, kişisel verilerinizin;

a)  İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e)  KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

 

f)  Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

g)    Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için https://www.tyf.org.tr/sayfalar/formlar/ linki üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak, söz konusu formu Türkiye Yelken Federasyonu – Mithatpaşa Caddesi Kültür Mahallesi Orkide Apt. No: 61 Çankaya Ankara adresine bizzat başvurarak veya noter marifetiyle veya kayıtlı e-posta yoluyla [email protected]  adresine iletmek suretiyle Federasyonumuz ile irtibata geçebilir ve aynı  yöntemler ile Kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri de  bildirebilirsiniz. 

Federasyon, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma metninde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

KVKK uyarınca Federasyonun Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Federasyon, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 

·      Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

·      Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

·      Federasyon ve kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar başlığında belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·      Federasyonun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·      Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

·      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·      Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Federasyonun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Verilerin saklanması 

Mevzuat gereğince, Federasyonumuzun kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında, kişisel verileriniz yukarıda açıklanan hukuki sebepler hariç, Federasyonumuz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Dosya Eki: TYF - KVKK Başvuru Formu

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU


YUKARI